Felvételi tájékoztató a 2021/2022. tanévre

foto 1

2021 -2022

Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium,

Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 200923

Az indítandó osztályok száma: 2 a/ gimnáziumi osztály /emelt óraszámú ének-zeneoktatás/   felvehető: 30 fő A gimnázium kódja: 0001 b/ szakgimnáziumi osztály                                                    felvehető: 30 fő A szakgimnáziumban az ELŐADÓMŰVÉSZET ágazathoz tartozó Klasszikus zenész II. szakképesítés (klasszikus zenész szakmairány) Táncos II. szakképesítés (néptáncos szakmairány) Népzenész II. szakképesítés (népi énekes szakmairány)
klasszikus zenész szakmairány néptáncos szakmairány népi énekes szakmairány
billentyűs                      0110 néptánc 0210 népi ének 0310
ütős                               0111
húros, vonós, gitár        0112
fafúvós                          0113
rézfúvós                        0114
magánénekes                0115
szolfézs -zeneelmélet   0116
A felvételi eljárás rendje, a jelentkezés módja: Mint összetett iskola saját tanulóink számára a gimnáziumi tagozaton felvételi vizsgát nem tartunk, a szakgimnáziumba jelentkezőknek viszont szakmai alkalmassági vizsgán kell megjelenniük. Az Nkt.51.§ (3) bekezdése szerint a többcélú intézményben általános iskolai tanulmányaikat befejező tanulók a pedagógiai programban meghatározottak alapján folytatják tanulmányaikat a megfelelő iskolatípus szerinti nevelés-oktatásban. Az általános felvételi lapokat nekik nem kell kitölteniük abban az esetben, ha csak a saját iskolájukban kívánnak részt venni a középfokú felvételi eljárásban. A külső jelentkezőknek valamennyi tagozaton követelmény a központi, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok megírása magyar nyelvből és matematikából. Jelentkezni az Oktatási Hivatal által közzétett „Tanulói jelentkezési lap” benyújtásával lehet. Mindhárom tanulmányi területen kérjük a 9. évfolyamra jelentkezőknek készült írásbeli vizsga eredményeit. A gimnáziumba jelentkezőknek ének alkalmassági meghallgatást, a szakgimnáziumban pályaalkalmassági vizsgát is tartunk. Mindhárom tagozatra vonatkozó tudnivalók, határidők: – A központi írásbeli vizsgára való jelentkezés határideje: 2020. december 4. – A központi írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 10 óra – Helyszín: bármely a vizsgáztatásban részt vevő középiskola, beleértve iskolánkat is. – Pótnap: 2021. január 28. 14 óra – Az iskola 2021. február 6-ig átadja vagy megküldi az egységes felvételi eredményeit tartalmazó értékelő lapot. – A jelentkezési lapok továbbítása a középfokú intézménynek: 2021. február 19-ig. – A külső jelentkezőktől kérjük a központi felvételi eredményéről kiadott Értékelő lap fénymásolatának csatolását. – Az iskola megküldi a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést. – Határidő: 2021. április 30. Az egyes tagozatokra való jelentkezéshez szükséges tudnivalók: a/ gimnáziumi tagozat          0001 Szóbeli alkalmassági meghallgatás ének-zenéből, időpont: 2021. február 25. 14 óra Helyszín: 6000 Kecskemét, Dózsa György út 22. Pótnapok: 2021. március 4. 14 óra A gimnáziumban emelt óraszámú ének-zeneoktatás folyik, heti 2 óra kóruséneklés kötelező. Nyílt nap: 2020. november 26. 7 óra 45 perctől (járványügyi helyzettől függően) Felvételi követelmények, az alkalmassági vizsga menete: A meghallgatás egyfordulós, csak szóban történik, egyszerre egy felvételiző vizsgázik 2 tanár jelenlétében. Ha a felvételiző az ének-zene alkalmassági vizsgán „nem felelt meg” minősítést kap, nem vehető fel− az elért pontszámtól függetlenül. Feladatok:
 1. Népdaléneklés
10 szabadon választott − 5 régi és 5 új stílusú − népdal stílusos előadása szöveggel, legalább 2 versszakkal, valamint szolmizálva, fejből. A népdalok listáját a felvételiző magával hozza a felvételi vizsgára, a bizottság ebből választ.
 1. Hallásgyakorlat
– Hangközök felismerése és megnevezése hallás után (minden kis-, nagy-, tiszta hangköz valamint a szűkített 5 és a bővített 4, oldásával együtt) – Hármashangzatok felismerése és megnevezése hallás után (dúr, moll, szűkített hármashangzatok fordításokkal együtt − a szűkített hangzatok oldásukkal együtt − bővített hármashangzat csak alaphelyzetben) – Pentaton és modális hangsorok felismerése és megnevezése hallás után – Rövid, fél periódus terjedelmű klasszikus részlet memorizálása hallás után, majd éneklése szolmizálva vagy lallázva. A részlet háromszor hangzik el zongorán. A hangközök, hangzatok, hangsorok megszólaltatása zongorán történik általában egyszer, szükség szerint többször.
 1. Lapról olvasás
Klasszikus periódusnyi zeneműrészlet éneklését kérjük rövid átnézési idő után, violinkulcsban. Alterált hangokat és nehezebb ritmusokat is tartalmazhat. b/ Klasszikus zenész II. szakképesítés (klasszikus zenész szakmairány) Tanszakaink: billentyűs (zongora, orgona, csembaló)                                             0110 ütős                                                                                                    0111 vonós, húros (hegedű, mélyhegedű, gordonka, gitár)                      0112 fafúvós (fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon)                            0113 rézfúvós (kürt, trombita, harsona)                                                     0114 magánének                                                                                        0115 zeneelmélet-szolfézs                                                                          0116 Jelentkezni lehet előzetes konzultációra, a jelentkezés az iskola által kiadott regisztrációs lapon történik. konzultáció időpont: 2020. november 25. 10 óra konzultáció időpont: 2021. január 27. 9 óra Helyszín: 6000 Kecskemét, Dózsa György út 22. Alkalmassági vizsga (főtárgy és szolfézs), időpont: 2021. február 24. 9 óra Helyszín: 6000 Kecskemét, Dózsa György út 22. Pótnapok: 2021. február 25-26. 10 órától A vizsga követelményei: A szakmai alkalmassági vizsgán a zeneiskola befejező osztályának tananyagára épülő, a felvételiző által választott műsort kell előadni hangszeres és magánének főtárgyból, illetve zongora kötelező tárgyból a szolfézs-zeneelmélet szakra jelentkezők esetében. Ugyancsak a zeneiskola befejező osztályának követelményeire épülnek a szolfézs alkalmassági vizsga feladatai. A felvételi követelmény tanszakonkénti anyaga: Zongora: – J.S.Bach: Két- vagy Háromszólamú Invenciók közül 2 darab – egy klasszikus szonáta 2 tétele – egy etűd – egy romantikus előadási darab – egy XX. vagy XXI. századi előadási darab Ütőhangszerek: Kisdob: – Heinrich Knauer: PraktischeSchulefürKleineTrommel – I.rész 19,20, II.rész 6 (G.Behsing-féle kiadás) – 2 szabadon választott etűd bármely kisdobiskolából – lapról olvasás Dallamhangszer: – 1 szabadon választott kétverős etűd – 1 szabadon választott előadási darab (lehet szóló, vagy zongorakíséretes) – lapról olvasás Magánének: műdalok: – egy preklasszikus – egy klasszikus – egy romantikus – egy népdalfeldolgozás – kíséret nélküli népdaléneklés (Mindegyik énekelhető magyarul.) – vers vagy monológ előadása A vizsga további szakaszában skáláztatás a hangi készenlét és együttműködési fogékonyság felmérésére. Tinédzser korú felvételizőnél gégeorvosi szakvélemény is szükséges. Trombita: – 1 dúr és 1 moll skála 5 képlete a másfél oktávos rendszerben, – Clodomir: Trombitaiskola I. füzetéből a 26, 28, és 29. gyakorlat, – Telemann: F-dúr szonáta I-II. tétele vagy Händel: B-dúr szonáta I-II. tétele. – 1 szabadon választott előadási darab, amely az előbbitől eltérő stílusú. A felvételi vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni, kivéve a Clodomir etűdöket. A hangszeres alkalmassági vizsga hangszercsoportonként történik: fúvós, vonós, ütőhangszeres, billentyűs, (zongora, orgona, csembaló) beosztásban. A felvételi bizottság egy- egy hangszercsoport tanáraiból áll, így lehetőség van arra, hogy azokon a tanszakokon, ahol indokolt, illetve lehetséges az átirányítás (brácsa, orgona, csembaló), a lehető legkörültekintőbb döntés szülessen. A felvételi vizsga értékelésének szempontjai: Annak ellenére, hogy az alkalmassági vizsga anyaga tanszakonként különböző, az értékelés szempontjai hasonlóak: minden hangszeren történő megszólalás − legyen az skála, etűd, előadási darab − a zenélés igényével történjen. Az értékelés szempontjai: a/ hangigény, a hang kulturált megszólaltatása, b/ tiszta intonáció, c/ pontos ritmusjáték, d/ pontos kottaolvasás, kottahűség, e/ az előadói utasítások pontos értelmezése és annak hallhatóvá tétele, f/ a darabok szintjének megfelelő technikai kivitelezés, g/ a kotta nélkül játszott darabok megfelelő szövegtudása, h/ megfelelő koncentráló képesség a teljes program előadásában, i/ törekvés az élményszerű, kifejező játékra, j/ a felvételi bizottság előtt történő megfelelő viselkedés, mely előre vetíti a színpadon történő megjelenés igényességét, kulturáltságát. A szolfézs alkalmassági vizsga kétfordulós.
 1. forduló
Időtartama körülbelül 45 perc. A felvételizők mindannyian egy teremben, egy időben vesznek részt a vizsgán, egy diktáló és egy felügyelő tanár jelenlétében. Feladatok:
 1. Magyar népdal lejegyzése szöveges, énekes diktálás után − bemutatás + 6 felhangzással. Az új stílusú, visszatérő sorszerkezetű népdalt hangzó magasságban, violin kulcsban, maximum 3 előjegyzéses hangnemben, szövegével együtt kell leírni. A diktálás pontos, nem alkalmazkodó ritmusban történik. Az elemzés szorgalmi feladat. Az előjegyzést, ütemmutatót, kezdőhangot megadjuk.
 2. Hangközmenet lejegyzése és a hangközök elemzése 4 felhangzás után. A körülbelül 10 darab oktávon belüli hangköz tonális összefüggésben, alterált hangokat is tartalmazhat, kitéréssel a Tonika paralel vagy a Domináns hangnem irányába. A kezdő hangközt megadjuk.
 3. Hangzatsor felismerése és szerkesztése egyenként kétszer, majd az egész sor újra hangoztatásával. A legalsó hangokat megadjuk. Szerepelhet a hangzatok között az összes hármashangzat fordításával és oldásával együtt, valamint a Domináns szeptim dúrban és mollban oldva is.
 4. Hangsor felismerése és szerkesztése egyenként kétszer, majd az összes hangsor egyszeri újra hangoztatásával felfelé és vissza is. A hangsorok szerkesztéséhez megadjuk az alaphangot. Szerepelhet pentaton, hétfokú hangsor és a háromfajta moll.
 5. Kétszólamú bécsi klasszikus idézet mindkét szólamának lejegyzése − bemutatás+8 felhangzással, mérsékelt tempóban. Az előjegyzést, kezdőhangokat megadjuk. Alterált hangok is szerepelhetnek benne, a basszus egyszerű, funkciós basszus.
 6. Zeneirodalmi tájékozottságot felmérő könnyű kérdések, pl. művészeti korszakok sorrendbe helyezése, zeneszerző és művének párosítása, előadásmódot jelölő, gyakran használt idegen kifejezések jelentése stb.
A szolfézs szakra jelentkezők számára plusz feladat a hangzatlánc lejegyzése − tonális, funkciós összefüggésben − és elemzése fokszám/hangzatnév szerint. Négyszer hangzik fel a zongorán. A kezdő hangzatot megadjuk.
 1. forduló
A meghallgatáskor egyszerre egy felvételiző vizsgázik. Feladatok:
 1. Népdaléneklés
10 szabadon választott − 5 régi és 5 új stílusú − népdal stílusos előadása szöveggel, legalább 2 versszakkal, valamint szolmizálva − fejből. A népdalok listáját a felvételiző magával hozza a felvételi vizsgára.
 1. Hallásgyakorlat
 2. Hangközök felismerése és megnevezése hallás után (minden kis, nagy, tiszta hangköz, valamint a szűkített 5 és a bővített 4, oldásával együtt)
 3. Hármashangzatok felismerése és megnevezése hallás után (dúr, moll, szűkített hármashangzatok fordításokkal együtt − a szűkített hangzatok oldásukkal együtt, bővített hármashangzat csak alaphelyzetben)
 4. Pentaton és modális hangsorok, a háromféle moll felismerése és megnevezése hallás után
 5. Rövid, fél periódus terjedelmű klasszikus részlet memorizálása hallás után, majd éneklése szolmizálva vagy lallázva. A részlet háromszor hangzik el zongorán.
A hangközök, hangzatok, hangsorok megszólaltatása zongorán történik általában egyszer, szükség szerint többször.
 1. Lapról olvasás
Klasszikus periódusnyi zeneműrészlet éneklése rövid átnézési idő után, violin kulcsban. Alterált hangokat és nehezebb ritmusokat is tartalmazhat. c/ Táncos II. szakképesítés (néptáncos szakmairány): 0210 Alkalmassági vizsga, időpont: 2021. február 24. 10 óra Helyszín: 6000 Kecskemét, Dózsa György út 22. Pótnapok: 2021. február 25-26. 10 órától A felvételire várjuk azoknak a lányoknak és fiúknak a jelentkezését, akik a 2020-2021-as tanévben fejezik be az általános iskola 8. osztályát, érdeklődnek a néptáncos pálya iránt, és nem idősebbek 16 évesnél. Kérjük, a jelentkezési laphoz mellékeljék az alábbi dokumentumokat: – orvosi szakvéleményt arról, hogy alkalmas a sportolásra, – a táncos előtanulmányok bizonyítványainak másolata, – táncegyüttesi igazolás, – egyéb táncos dokumentumok (oklevelek, díjak, stb.) másolata Lányoknak: tornadressz, karaktercipő vagy táncra alkalmas (bőrtalpú) cipő használható, fiúknak: úszónadrág vagy biciklis nadrág, testhezálló póló, táncra alkalmas (bőrtalpú) cipő. Az alkalmassági vizsga részei, követelményei:
 • A testalkat és a fizikai adottságok vizsgálata (ízületek mozgásterjedelme, tágság, hajlékonyság, rugalmasság felmérése).
 • A ritmikai készség felmérése: q, e, s értékekből álló 2/4-es ütemek visszatapsolása.
 • Az énektudás felmérése az improvizációs formában bemutatott táncokhoz kapcsolódó énekek előadása alapján.
 • A koordinációs készség és a mozgásmemória vizsgálata a néptánc alapvető mozgás anyagán (cifrák, lengetők, höcögők, dobogók, kopogók, egyes-kettes csárdás, bokázók, egyszerű csapók).
 • A néptánctudás felmérése a tudott táncok improvizációs formában történő bemutatása alapján.
 • Beszélgetés az improvizációs formában bemutatott táncokról (táji-történeti és táncfolklorisztikai ismeretek).
d/ Népzenész II. szakképesítés (népi énekes szakmairány): 0310 Alkalmassági vizsga, időpont: 2021. február 24. 10 óra Helyszín: 6000 Kecskemét, Dózsa György út 22. Pótnapok: 2021. február 25-26. 10 órától A felvételire várjuk azoknak a lányoknak és fiúknak a jelentkezését, akik a 2020-2021-as tanévben fejezik be az általános iskola 8. osztályát, érdeklődnek a népi énekes pálya iránt, és nem idősebbek 16 évesnél. Népi ének főtárgy követelmény:
 • klasszikus ballada éneklése
 • szokásdal éneklése
 • parlando (vagy parlando rubato) előadásmódú lírai dal
 • asszimetrikus és egy szimmetrikus táncdal.
Szolfézs követelmény: ld. szolfézs alkalmassági vizsga. Pályaalkalmassághoz gégeszakorvosi és logopédiai szakértői vélemény beszerzése kötelező. Az Nkt. 51.§ (5) bekezdésének előírása szerint az intézmény biztosítja a részképességi zavarokban szenvedő diákok esélyegyenlőségét. A tanuló részére a felvételi vizsgán, az osztályozó vizsgán, a köztes vizsgán, a különbözeti vizsgán biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt. Az írásbeli beszámolón lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközök alkalmazását, az értékelési rendszer egyes részei alóli felmentést. Kérjük, hogy a szakértői papírral rendelkező jelentkezők jelentkezési lapjukhoz csatolják annak másolatát, valamint az esélyegyenlőség biztosítására irányuló szülői kérelmet, amelyben pontosan meghatározzák, hogy mit kérnek. A vizsgázók teljesítményének értékelése, a jelentkezők rangsorolásának módja Saját tanulóink rangsorolásának módja a gimnáziumban
A 7. oszt. év végi és a 8. oszt. félévi eredményének átlaga magyarból 25% Max. 50 pont
A 7. oszt. év végi és a 8. oszt. félévi eredményének átlaga matematikából 25% 50 pont
A 7. oszt. év végi és a 8. oszt. félévi osztályzatok átlaga énekből 25% 50 pont
Hozott tanulmányi átlagok, 7. oszt. év végi és 8. oszt. félévi 25% 50 pont
Összesen: 100% 200 pont
Külső jelentkezők rangsorolása a gimnáziumban
Az egységes írásbeli vizsgán elért eredmény magyarból 25% Max. 50 pont
Az egységes írásbeli vizsgán elért eredmény matematikából 25% 50 pont
A 7.oszt. év végi és a 8.oszt. félévi osztályzataink átlaga énekből 25% 50 pont
Hozott tanulmányi átlagok, 7. oszt. év végi és 8. oszt. félévi 25% 50 pont
Összesen: 100% 200 pont
Saját tanulóink rangsorolása a szakgimnáziumban
A 7. oszt. év végi és a 8. oszt. félévi eredményének átlaga magyarból 25% Max. 50 pont
A 7. oszt. év végi és a 8. oszt. félévi eredményének átlaga matematikából 25% 50 pont
Hozott tanulmányi átlagok, 7. oszt. év végi és 8. oszt. félévi 50% 100 pont
Összesen: 100% 200 pont
Külső jelentkezők értékelése a szakgimnáziumban
Az egységes írásbeli vizsgán elért eredmény magyarból 25% Max. 50 pont
Az egységes írásbeli vizsgán elért eredmény matematikából 25% 50 pont
Hozott tanulmányi átlagok, 7. oszt. év végi és 8. oszt. félévi 50% 100 pont
Összesen: 100% 200 pont
A klasszikus zenész szakmairányon a szakmai alkalmassági vizsgán nyújtott teljesítményére megfelelt, nem megfelelt értékelést kap a felvételiző. Ha a felvételiző a szakmai alkalmassági vizsga bármely részén a./ főtárgy; b./ szolfézs kötelező tárgy; c./ zongora kötelező tárgy (csak a szolfézs-zeneelmélet tanszakra jelentkezők számára) „nem felelt meg” értékelést kap, ez automatikusan az „alkalmatlanságot” jelenti. A néptáncos szakmairányon a fenti kitételek ugyanígy érvényesek, természetesen a fent megjelölt vizsgarészekre vonatkoztatva. A népi énekes szakmairányon a szakmai alkalmassági vizsgán nyújtott teljesítményére megfelelt, nem megfelelt értékelést kap a felvételiző. A jogszabályoknak megfelelően azonos teljesítmények esetében a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezők a rangsorolásnál előnyt élveznek. A részképességi zavarokban szenvedő diákok esélyegyenlőségét a teljesítmények értékelésekor is biztosítjuk. Az intézmény művészeti jellege magában hordozza, hogy a szakmai alkalmassági vizsgákon mentességet biztosítani nem tudunk. Egyéb információk: Kóruséneklés: A gimnazista leányok az Aurin leánykarban vagy a Vegyeskarban, a fiúk a vegyes karban énekelhetnek. A zeneművészeti szakgimnázium tanulói számára kötelező a zenekarban vagy a Kodály leánykarban, ill. fiúknak a Vegyeskarban való részvétel. Nyelvtanulás: Idegen nyelvként angolt vagy németet tanulhatnak tanulóink általános iskolai tanulmányaik folytatásaként. 9. évfolyamtól a gimnáziumi tagozaton angolból és németből plusz 2 óra is választható, ha az év eleji felmérésben jól teljesítenek. Az 5 órás csoportba lehetőleg azok jelentkezzenek, akik gyorsabban szeretnének haladni, és előrehozott érettségit szeretnének tenni. Idegen nyelvet csak a gimnazisták tanulnak, angolt, franciát vagy németet választhatnak. A szakgimnáziumban tanulók kimeneti szakképesítése: Klasszikus zenész II. szakképesítés (a hangszer, szakmairány megjelölésével), Táncos II. szakképesítés (néptáncos szakmairány), illetve Népzenész II. szakképesítés (népi énekes szakmairány). Emellett érettségi vizsga keretében megszerezhető választható szakképesítésként: előadóművészeti program- és projektszervező. Sportolási lehetőségek: kosárlabda, tenisz, egyéb labdajátékok, atlétika, szertorna, aerobik. Kecskemét, 2020. október 1. Balogné Papp Boglárka intézményvezető


Kapcsolat

Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésedre!

Kérjük támogassa adója 1%-ának felajánlásával

A Kecskeméti Kodály Iskoláért Alapítványt!

Az alapítvány számlaszáma:

OTP Bank Nyrt.
11732002-20310332

Az alapítvány adószáma:
18350771-1-03

Köszönjük!